ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Larorent Land Rover verhuur
Erve Oosterveld 5
7625NC ZENDEREN
Tel. 074-7110350

De algemene voorwaarden van LaroRENT gelden vanaf 1 januari 2015.

 

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst;

huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

verhuurder: de rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van

beroep of bedrijf;

schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van:

- beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij

normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie,

documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder

meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten;

- met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de

aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is.

Onder bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat

zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde

zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden;

bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;

schriftelijk: in geschrift of elektronisch;

WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

I. GENERIEKE BEPALINGEN

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen,

inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

Artikel 2 - Het aanbod

1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.

2. Het aanbod is gedurende 7 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk

bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid

van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.

4. Het aanbod vermeldt het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.

5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.

6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is

dit niet mogelijk dan worden de Algemene Voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld.

De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag.

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk

te worden bevestigd door de verhuurder.

2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of

anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de

huurperiode. De voertuigen zijn indien niet anders overeengekomen gestald, op te halen en terug te brengen op ons

werkplaatsadres: Erve Oosterveld 5, 7625NC Zenderen.

3. Indien van toepassing vermeldt de huurovereenkomst het op grond van artikel 9 lid 7 overeengekomen

maximumbedrag met verwijzing naar de in artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen

aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 4 - De prijs en de prijswijzigingen

1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen

evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op

deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed

hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie

maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd,

tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.

4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, tenzij de kilometerteller

defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de

meest gerede wijze vastgesteld. Het hiervoor bepaalde over de kilometerteller is van overeenkomstige toepassing op

de bedrijfsurenteller.

5. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet

en de kosten voor brandstof, banden, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

6. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen

kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.

Artikel 5 - De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de

huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. Verhuurder is

verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.

2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op

een andere plaats ter beschikking worden gesteld.

3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.

4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken

wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.

5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 50% van de

daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met

4 uur kan per dag tot 3 keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van

huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. 

6. Alle kosten en misgelopen omzet door het niet tijdig inleveren van het gehuurde voertuig zijn voor rekening huurder.

Artikel 6 – Annulering huurder

1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.

2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

• 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor

aanvangsdatum van de huurperiode;

• 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet

langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huur- periode;

• 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet

langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;

• 100% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan

1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;

• 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de

huurperiode.

3. Verhuurder mag een vast bedrag van € 37,50 ex BTW alsmede redelijke kosten in

verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.

4. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.

5. Verhuurder is gerechtigd de reservering te annuleren indien er zich situatie(s) voordoen buiten de controle van

Verhuurder. De huurder heeft in dit geval recht op geld terug maar kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 7 – Betaling en borg

1. 50% van de huursom dient binnen 7 dagen na reservering betaald te zijn. Na betaling staat de reservering definitief vast. Het

resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor huurperiode door ons te zijn ontvangen. Indien niet tijdig door huurder aan de in dit

artikel genoemde betalingstermijnen wordt voldaan, dan komt de reservering zonder nadere kennisgeving te vervallen en staat het

verhuurder vrij de kampeerauto aan derden te verhuren.

2. De borgsom bedraagt €1000,-. Deze dient uiterlijk op de dag van vertrek aan verhuurder te zijn voldaan.

Na afloop van de huurperiode zal de borgsom binnen 6 weken worden teruggestort op de rekening van de huurder.

Deze periode is nodig voor de verwerking van naheffingen en boetes, deze zullen vermeerderd met administratiekosten à € 50,- (excl. BTW)

per geval worden verrekend met de borgsom. Indien na deze periode nog boetes binnenkomen blijft huurder hiervoor aansprakelijk.

Artikel 8 - Verplichtingen huurder

1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en

ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het

voertuig te gebruiken buiten de openbare weg (al dan niet verhard), off-road en of circuit dan wel op een terrein

waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is. Bij constatering zullen

wij de borgsom inhouden.

Greenlane routes die met een auto zonder 4x4 te begaan zijn zijn toegstaan.

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in

dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig

ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder

kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden. Huurder blijft verantwoordelijk voor

het voertuig tot het in Zenderen is terug bezorgd

3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.

4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is

huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het

huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder

aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk

ongeschikt is.

5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.

6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling

anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- en

betrouwbaarheidsproeven te houden. Tevens is uitgesloten het voertuig te gebruiken voor “off road” of 

evenementen welke van de openbare weg gehouden worden,”. Het is tevens niet toegestaan met het voertuig op een strand

te rijden, daar het zout zeer schadelijk is voor onze wagens, bij constatering wordt in elk geval de borg ingehouden en huurder

blijft verantwoordelijk voor gevolgschade.

7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Europese Unie te brengen, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen met verhuurder.

8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet

toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot

vermindering van de verkeersveiligheid.

9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere

gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met het voertuig en de daarbij behorende sleutels, de bediening van de

alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).

11. De huurder is verplicht zich te legitimeren voor vertrek met het voertuig en een copy van zijn/haar rijbewijs en paspoort of IDkaart

achter te laten.

Artikel 9 - Instructies voor de huurder

1. Huurder dient het oliepeil, koelvloeistofniveau en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een

oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo

tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal

verhuurder huurder niet verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.

2. Huurder is gehouden het voertuig van binnen schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de

schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 50,- (exclusief BTW).

3. Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist,

de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen. De auto dient afgetankt in Zenderen weer worden ingeleverd>

Indien de auto niet is afgetankt wordt de auto door ons afgetankt met HVO100 uit milieuoverwegingen en wordt de brandstof in rekening gebracht vermeerderd

met € 50,- (exclusief BTW) Deze bijkomende kosten zijn als ontmoediging omdat wij meestal geen tijd hebben om tussendoor te tanken.

4. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of

vermissing van het voertuig is huurder verplicht:

- hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;

- de instructies van verhuurder op te volgen;

- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of

aan diens verzekeraar te verstrekken;

- het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te

hebben;

- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging

van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:

- melding te doen bij de politie ter plaatse;

- zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;

- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

6. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere

gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
7. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig

zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan € 3.000,-, tenzij anders is overeengekomen.

8. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:

- verstoring van de werking van de kilometerteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een

verstoring;

- verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan

dat er sprake is van een verbreking;

- het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan

ontstaan;

- defect raken van het voertuig;

- vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;

- beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd

dient te worden.

9. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig

moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo

spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 10 - Verplichtingen verhuurder

1. De verhuurder levert het voertuig met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover

verhuurder kenbaar is, in technisch goede staat af.

2. Indien geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal op verzoek van huurder een

upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Aan

een verzoek om een upgrade kan niet worden voldaan indien het overeengekomen voertuig zich reeds in de hoogste

categorie bevindt.

3. Verhuurder stelt desgewenst samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al

aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.

4. Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.

5. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is, of er wordt mondeling

instructie gegeven, alsmede een overzicht van tcontactmogelijkheden waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.

6. Verhuurder vermeldt duidelijk op de auto bij voorkeur in de nabijheid van de brandstofvulopening welk type

brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden gebruikt.

7. In de instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning dienen te worden gehouden. 

8.inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging.

9. Het is aan te bevelen een reis- en pechhulpverzekering af te sluiten om extra kosten bij pech of uitval of repatriëring te kunnen dekken.
Huurder blijft aansprankelijk voor het terugbrengen van het voertuig op het adres in Zenderen.
Er volgt geen recht op teruggave van het huurbedrag. 

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Huurder is er zich van bewust dat het voertuig een youngtimer is met alle charmes, beperkingen en

ongemakken van dien. De meegeleverde kampeer uitrusting is een gratis service en er kan niet gegarandeerd worden dat alles in even goede staat of compleet is.

Een oudere Land Rover kan kleinere mankementen hebben en kan lekken, maakt lawaai en heeft een maximum toegestane cruisesnelheid van 100 km per uur.

Bij langdurige overschrijding van deze snelheid worden versnellingsbakken te warm en kan lekkage of zelfs uitval optreden, bij constatering hiervan zijn kosten voor huurder. 

Bij herhaaldelijk overschrijden van de toegestane snelheid is de schade vaak niet direct te constateren, deze komt pas later aan het licht. Wij zullen in deze gevallen minimaal 275 euro ex BTW inhouden van de borgsom voor de extra slijtage aan ons voertuig. Dit geldt per dag waarop te snel rijden geconstateerd is.

Bij uitval van het voertuig na herhaaldelijk overschrijden van de 100km per uur is huurder volledig aansprakelijk voor alle kosten van slepen, repatriëring, reparatie, gevolgschade en gemiste inkomsten door uitgevallen volgende huurperiode. Dit blijft niet beperkt tot de borgsom.

2. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract

vermelde eigen risico. Indien er op het huurcontract geen specifieke afspraken zijn vastgelegd bedraagt het eigen risico € 1250,- per ongeval,

tenzij het voertuig niet is gebruikt overeenkomstig met deze Algemene Voorwaarden en het toepasselijk recht. Bovenhoofdse schade en schade

veroorzaakt tijdens terreinrijden of rijden buiten de verharde weg, of rijden met een te hoge cruisesnelheid is niet verzekerd, huurder is aansprakelijk voor de gehele schade en gevolgschade. Deze is dus niet

beperkt tot een eigen risico of tot de borgsom. Schade aan daktent(en) en dakdragers is altijd geheel voor risico van huurder. Ook schade door

onzorgvuldig gebruik is voor rekening huurder.

3. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8, is huurder volledig

aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of

volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

4. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de

verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking

wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk

voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd

of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren

en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.

5. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan

persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van

het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er

volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.

6. Indien repatriëring niet wordt gedekt door verzekering of ANWB blijft huurder verantwoordelijk voor het voertuig.

7. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het

voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 12 - Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder

1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen,

tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen.

Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het

gevolg van het gebrek. Schade aan banden tijdens de huurperiode zijn voor rekening huurder

2. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan vervoerde zaken als gevolg

van een gebrek aan het voertuig. Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk.

3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de

overeenkomst kende of ter zake van het ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.

4. De aansprakelijkheid van verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van

verhuurder in het desbetreffende geval dekking biedt.

5. De tenten en kampeerspullen worden als gratis service meegegeven, de huurprijs betreft het voertuig. Huurder tracht
de spullen in zo goed mogelijke staat en compleet te houden, maar controle is tussen huurbeurten door niet altijd mogelijk.

6. Verhuurder kan uitsluitend worden aangesproken in geval van een toerekenbare tekortkoming door grove

nalatigheid. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de

huurovereenkomst. Iedere aansprakelijkheid op indirecte schade, daaronder bij inbegrepen maar niet beperkt tot

gevolgschade, gederfde vakantievreugde, kosten van overnachting en reiskosten is uitgesloten.

Artikel 13 - Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking

hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden

met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden

die in de risicosfeer van verhuurder liggen.

2. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens

eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met

een minimum van € 50,- (exclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder

in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten

verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 15,-

(exclusief BTW).

3. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

Artikel 14 - Beslag op het voertuig

1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming

van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop

het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden

die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.

2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 15 - Ontbinding van de huur

1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen

en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente

indien:

- huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de

tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;

- huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt

verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

- verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de

hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

3. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst ontbonden.

4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 16 - Klachten en Bemiddelingsregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij

verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot

gevolg hebben dat huurder zijn rechten terzake verliest.

Artikel 17 - Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

1. De huurder is verplicht zich te legitimeren voor vertrek met het voertuig en een kopie van zijn rijbewijs en paspoort of id-kaart

achter te laten.

2. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin

van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking

kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of

bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde

aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake

is van tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte

persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden

gehonoreerd.

3. Verhuurder houd zich het recht voor de in het eerste lid genoemde gegevens tevens te toetsen met behulp van

Crimimail en/of Oribi en/of vergelijkbare waarschuwingsystemen. De persoonsgegevens van huurder en/of van

bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de

huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig.

4. Verhuurder behoudt zich het recht voor het voertuig uit te rusten met een GPS-volgsysteem en de verkregen data op te slaan

en te gebruiken ten behoeve van pechhulp, snelheidscontrole en verduistering

Artikel 18 - Toepasselijk recht De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van

dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.